Staringbuurt

Opdracht:

  1. Architect / projectmanager

Locatie:

  1. Staringbuurt Rotterdam

Opdrachtgever:

  1. Woonstad Rotterdam
  2. Woonstad Rotterdam

Aannemer:

  1. Bakker Arkel
  2. Bakker Arkel

Datum:

  1. 2012-2013

008-12-960De ren­o­vatie betre­ft een aan­tal blokken in de Staringbuurt Rotterdam. De wonin­gen stam­men oor­spronke­lijk uit de jaren 30. Alle jaren 30 ken­merken inclusief de schuine kap zijn in de jaren 80 verd­we­nen. De opgave nu is om met min­i­male mid­de­len de wonin­gen toch weer een wat betere uit­stral­ing te geven.

008-14-960Oorspronkelijk waren dit winkels met daar­boven wonen, inmid­dels zijn het bene­den-boven wonin­gen met een tweede ontsluit­ing mid­dels een galer­ij aan de achterkant.

008-03-960Het effect van de aan­pak zit voor­namelijk in een kleur­wi­jzig­ing en een poging de oor­spronke­lijke begane grond gev­el te benadrukken met een nieuwe pui-indeling.

008-04-960De toe­gang tot het bin­nen­ter­rein is ont­wor­pen door Studio Joost van Dijk die een inricht­ings­plan voor de bin­nen tuin gemaakt hebben.

008-13-960Het trap­pen­huis als toe­gang tot de galaer­i­jontsluit­ing van de boven­wonin­gen staat wat ongelukkig mid­den op de stoep met heel veel naargeestige hoek­jes als gevolg.

008-05-960Het trap­pen­huis is nu een kwart­slag gedraaid zodat er meer zicht op de open­bare ruimte is.

008-06-960

008-10-960Het uitzicht vanaf de galer­ij op de binnentuin.