Pepijn Blom

Architect — verbinder

Mijn werk als archi­tect is het best te vergelijken met het werk van een cre­atieve duizend­poot. Het vak van archi­tect is veel meer dan alleen bouwen, of het mak­en van mooie tekenin­gen. Het betekent ook willen samen­werken en het kun­nen ver­tal­en van alle wensen en belan­gen van ver­schil­lende betrokke­nen in een geloofwaardig ontwerp. Een archi­tect die niet alleen praat, maar ook luis­tert. Een archi­tect die niet alleen nieuw wil bouwen, maar ook ren­oveert of restau­reert. Een archi­tect die niet alleen voor pro­fes­sionele opdracht­gev­ers werkt, maar ook graag par­ti­c­ulieren wil helpen hun dromen vorm te geven en bewoners/huurders een stem wil geven in het pro­ces. Ik stel in het werken aan de opgave niet mezelf cen­traal, maar dege­nen waar­voor en waarmee ik werk. Mijn ambitie als archi­tect — verbinder is om de verbindende schakel te kun­nen zijn en dat betekent door de schalen heen kun­nen werken, het loslat­en van klassieke rol­pa­tro­nen, luis­teren, inspir­eren, motiv­eren, betrekken, analy­seren, afwe­gen en keuzes mak­en. Naast vak­in­houdelijke ken­nis komt mijn cre­ativiteit tot uit­ing in de wijze waarop ik mensen probeer te inspir­eren om zich geza­men­lijk op een posi­tieve manier in te zetten voor een gemeen­schap­pelijk doel; denken in kansen en mogelijkhe­den in plaats van denken vanu­it de beperking.