Stationade

Opdracht:

  1. Renovatie en groot onderhoud 246 woningen

Locatie:

  1. Almere centrum

Opdrachtgever:

  1. Ymere
  2. Ymere

Aannemer:

  1. Nijhuis Bouw B.V. Apeldoorn
  2. Nijhuis Bouw B.V. Apeldoorn

Architect:

  1. werkzaamheden namens KAW
  2. werkzaamheden namens KAW

Datum:

  1. 2012-2014

Dit project betreft de renovatie van 246 woningen uit de jaren 80 in het centrum van Almere. Opdracht is uitgevoerd volgens de principes van ketenintegratie, waarbij opdrachtgever (Ymere), aannemer (Nijhuis Bouw) en architect (KAW) gezamenlijk optrekken om tot een plan te komen wat voldoet aan een aantal vooraf gestelde doelen. Doelstellingen waren enerzijds het verbeteren van de onderhoudstoestand gekoppeld aan verduurzaming en anderzijds het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid plus het behalen van het benodigd draagvlak (70% akkoord).

Door de gezamenlijke planvorming van opdrachtgever, aannemer en architect bleek meer mogelijk te zijn met het beschikbare budget dan in eerste instantie ingeschat was. Vanaf het eerste begin tot aan oplevering is met respect voor de verschillende achtergronden kritisch maar creatief omgegaan met de beschikbare middelen versus de beoogde doelstellingen. Zodoende is er zelfs geld overgebleven, wat ten goede is gekomen aan aanvullende bewonersinitiatieven.

Er was geen georganiseerd bewonerscontact en de corporatie wilde graag een beter en meer duurzame relatie opbouwen met deze groep bewoners. Om de bewoners te leren kennen is een klankbordgroep opgericht; de leden van de klankbordgroep hebben actief meegedacht in de planvorming om zodoende het plan ook te laten aansluiten wat er speelt in de verschillende blokken. Aan de hand van sociale kaarten is in beeld gebracht wat er speelt qua sociale problematiek in en om de blokken. Dit is niet altijd eenvoudig op te lossen, maar door samen met bewoners contact te leggen met betrokken instanties als gemeente en politie ontstaat er meer begrip voor elkaars situatie en zijn ook daadwerkelijk bepaalde zaken aangepakt en opgelost. Uiteindelijk heeft het positief bewonerscontact geleidt tot een aantal aanvullende bewoners initiatieven. Met behulp van subsidies en sponsors zijn een aantal groene dakterrassen aangelegd op de daken van de magazijnen van de winkels onder de woningen. Planvorming en realisatie met en door bewoners, waardoor men elkaar beter heeft leren kennen als belangrijk vertrekpunt voor een prettigere sfeer onderling, minder overlast en betere leefbaarheid.

001-01-960

001-02-960Overleg met de klankbordgroep. Maken van ‘sociale kaarten’.

001-03-960De bestaande entree, enigszins verstopt achter de magazijnen van de winkels in een donker en benauwd hoekje.

001-04-960Voorstel nieuwe entree uitbreiden naar de straat met meer licht en betere sociale controle. De blinde metselwerk muur wordt vervangen voor een semi transparante wand met licht daarachter voor een veiliger gevoel als het donker is.

001-05-960Het uiteindelijk resultaat!

001-07-960-2De bestaande gevels aan de busbaanzijde; niet functionerende schuiframen en een nooit afgemetselde gevel in combinatie met kleuren uit de jaren 80.

001-12-960Het uiteindelijk resultaat; de gevel is nu afgemetseld; de schuiframen zijn vervangen voor draaikiepramen en de trespa beplating is vervangen voor geprofileerde platen (voordeel naadloos en snel te monteren). De verticale profilering van de beplating werkt samen met het verticale ritme van de nieuwe lamellen hekken.

001-13-960In de nieuwe gevel ontstaat een ritme tussen de baksteenvlakken en de grijskleurige vlakken met de ramen en balkons. Dit oogt minder rommelig dan de oorspronkelijke gevel.

001-06-960

De nieuwe nar de straat toe uitgebreide entrees liggen nu tegenover elkaar met maximaal zicht op de openbare ruimte.

001-07-960

001-08-960

001-09-960De feestelijke opening van het eerste blok met bewoners in de hoofdrol!

001-10-960

In dit project zijn de fysieke, bouwkundige ingrepen onlosmakelijk verbonden met de sociale, maatschappelijke problematiek. Dankzij intensieve samenwerking van alle betrokkenen zijn alle doelstellingen maximaal verwezenlijkt en is iedereen trots op het uiteindelijke resultaat!