Stationade

Opdracht:

  1. Renovatie en groot onderhoud 246 woningen

Locatie:

  1. Almere centrum

Opdrachtgever:

  1. Ymere
  2. Ymere

Aannemer:

  1. Nijhuis Bouw B.V. Apeldoorn
  2. Nijhuis Bouw B.V. Apeldoorn

Architect:

  1. werkzaamheden namens KAW
  2. werkzaamheden namens KAW

Datum:

  1. 2012-2014

Dit project betre­ft de ren­o­vatie van 246 wonin­gen uit de jaren 80 in het cen­trum van Almere. Opdracht is uit­gevo­erd vol­gens de principes van keten­in­te­gratie, waar­bij opdracht­gev­er (Ymere), aan­nemer (Nijhuis Bouw) en archi­tect (KAW) geza­men­lijk optrekken om tot een plan te komen wat vol­doet aan een aan­tal vooraf gestelde doe­len. Doelstellingen waren enerz­i­jds het ver­beteren van de onder­houd­stoe­s­tand gekop­peld aan ver­du­urza­m­ing en anderz­i­jds het ver­beteren van de leef­baarheid en vei­ligheid plus het behalen van het ben­odigd draagvlak (70% akkoord).

Door de geza­men­lijke plan­vorm­ing van opdracht­gev­er, aan­nemer en archi­tect bleek meer mogelijk te zijn met het beschik­bare bud­get dan in eerste instantie ingeschat was. Vanaf het eerste begin tot aan oplev­er­ing is met respect voor de ver­schil­lende achter­gron­den kri­tisch maar cre­atief omge­gaan met de beschik­bare mid­de­len ver­sus de beoogde doel­stellin­gen. Zodoende is er zelfs geld overge­bleven, wat ten goede is gekomen aan aan­vul­lende bewonersinitiatieven.

Er was geen geor­gan­iseerd bewon­er­scon­tact en de cor­po­ratie wilde graag een beter en meer duurzame relatie opbouwen met deze groep bewon­ers. Om de bewon­ers te leren ken­nen is een klankbor­d­groep opgericht; de leden van de klankbor­d­groep hebben actief meegedacht in de plan­vorm­ing om zodoende het plan ook te lat­en aansluiten wat er speelt in de ver­schil­lende blokken. Aan de hand van sociale kaarten is in beeld gebracht wat er speelt qua sociale prob­lematiek in en om de blokken. Dit is niet alti­jd een­voudig op te lossen, maar door samen met bewon­ers con­tact te leggen met betrokken instanties als gemeente en poli­tie ontstaat er meer begrip voor elka­ars sit­u­atie en zijn ook daad­w­erke­lijk bepaalde zak­en aangepakt en opgelost. Uiteindelijk heeft het posi­tief bewon­er­scon­tact gelei­dt tot een aan­tal aan­vul­lende bewon­ers ini­ti­atieven. Met behulp van sub­si­dies en spon­sors zijn een aan­tal groene dak­ter­rassen aan­gelegd op de dak­en van de mag­a­z­i­j­nen van de winkels onder de wonin­gen. Planvorming en real­isatie met en door bewon­ers, waar­door men elka­ar beter heeft leren ken­nen als belan­grijk vertrekpunt voor een pret­tigere sfeer onder­ling, min­der over­last en betere leefbaarheid.

001-01-960

001-02-960Overleg met de klankbor­d­groep. Maken van ‘sociale kaarten’.

001-03-960De bestaande entree, enigszins ver­stopt achter de mag­a­z­i­j­nen van de winkels in een donker en benauwd hoekje.

001-04-960Voorstel nieuwe entree uit­brei­den naar de straat met meer licht en betere sociale con­t­role. De blinde met­sel­w­erk muur wordt ver­van­gen voor een semi transparante wand met licht daarachter voor een veiliger gevoel als het donker is.

001-05-960Het uitein­delijk resultaat!

001-07-960-2De bestaande gevels aan de bus­baanz­i­jde; niet func­tionerende schuifra­men en een nooit afgemet­selde gev­el in com­bi­natie met kleuren uit de jaren 80.

001-12-960Het uitein­delijk resul­taat; de gev­el is nu afgemet­seld; de schuifra­men zijn ver­van­gen voor draaikiepra­men en de tres­pa beplat­ing is ver­van­gen voor gepro­fileerde plat­en (voordeel naad­loos en snel te mon­teren). De ver­ti­cale pro­fi­ler­ing van de beplat­ing werkt samen met het ver­ti­cale ritme van de nieuwe lamellen hekken.

001-13-960In de nieuwe gev­el ontstaat een ritme tussen de bak­steen­vlakken en de gri­jskleurige vlakken met de ramen en balkons. Dit oogt min­der rom­melig dan de oor­spronke­lijke gevel.

001-06-960

De nieuwe nar de straat toe uit­ge­brei­de entrees liggen nu tegen­over elka­ar met max­i­maal zicht op de open­bare ruimte.

001-07-960

001-08-960

001-09-960De feestelijke open­ing van het eerste blok met bewon­ers in de hoofdrol!

001-10-960

In dit project zijn de fysieke, bouwkundi­ge ingrepen onlos­make­lijk ver­bon­den met de sociale, maatschap­pelijke prob­lematiek. Dankzij inten­sieve samen­werk­ing van alle betrokke­nen zijn alle doel­stellin­gen max­i­maal ver­wezen­lijkt en is iedereen trots op het uitein­delijke resultaat!