Multatulistraat

Opdracht:

  1. Architect / projectmanager

Locatie:

  1. Rotterdam

Opdrachtgever:

  1. Woonstad Rotterdam
  2. Woonstad Rotterdam

Aannemer:

  1. Bakker Arkel
  2. Bakker Arkel

Architect:

  1. KAW
  2. KAW

Datum:

  1. 2011

 

008-01-960Deze wonin­gen zijn gebouwd in de jaren der­tig van de vorige eeuw, maar alle ken­merken zijn verd­we­nen et een ingri­jpende ren­o­vatie in de jaren 80. In plats van de schuine kap is er nog een verdieping op gezet om meer wonin­gen te kun­nen maken.

008-02De por­tiekontsluit­ing is erg donker  en mist een gastvri­je uit­stral­ing. Ramen zijn ooit dicht­ge­spijk­erd ivm het realis­eren van bad­kamers en ruimtes voor open ver­brand­ingstoestellen ten beho­eve van de verwarming.

008-05Deze ren­o­vatie moet met beperkt bud­get uit­gevo­erd wor­den. Dat betekent max­i­maal effect met min­i­male mid­de­len. Alle kun­st­stof koz­i­j­nen bli­jven gehand­haafd maar lijken iets ele­gan­ter door de aftim­mer­ing daaromheen donker te schilderen. Meer con­trast in kleur door zwart-wit geeft de gev­el ogen­schi­jn­lijk meer diepte.

008-03Voor de nieuwe pui van de entree is dezelfde kleurstelling zwart-wit gebruikt met meer glas. Het kad­er van pre­fab­be­ton rond de pui is nieuw en geeft de toe­gang een klassiekere uitstraling.

008-013De optop-verdieping is donker uit­gevo­erd in plaats van het oor­spronke­lijke ver­weerde licht­gri­jze tres­pa. De eventuele draaiende delen zijn donker geschilder; verder zijn alle puien niet gewijzigd.

008-012

008-011

008-009-960De bestaande achtergev­el bleek sterk vervuild.

008-010-960De kleur­wi­jzig­ing geeft de gev­el een betere uit­stral­ing en het door het terugsprin­gende dak en con­trast in licht en donker meer diepte.